ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola
Disszertációs adatbázis

 

2006. március óta leadott dolgozatok.
A disszertációk szerzői jogait a szerzők fenntartják!

Doktorandusz Cím Program Témavezető Év Tézisek
Apatóczky Ákos Bertalan Yiyu. The Deciphering of a Sixteenth Century Sinomongol Glossary Mongol nyelvészet Kara György 2006 disszertáció
magyar tézisek
facsimile
Baksy Péter Ernő A nyelvi tervezés lehetőségei és korlátai a norvég írott normák kialakulásának tükrében Germanisztikai nyelvtudomány Manherz Károly 2006 disszertáció
tézisek
Baukó János Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben
(Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere)
Magyar nyelvészet Hajdú Mihály 2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Bóna Judit A felgyorsult beszéd produkciós és percepciós sajátosságai Magyar nyelvészet Gósy Mária 2007 disszertáció
tézisek
Dér Csilla Ilona Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben – elméleti kérdések és esettanulmányok Magyar nyelvészet Haader Lea 2006 disszertáció

Dobos Károly

„Aranyalma ezüst foglalatban”, Maimonidesz arab nyelvű terminológiájának elemzése, különös tekintettel e fogalmiság továbbélésére Ábrahám Maimonidesz írásaiban

Arabisztika

Iványi Tamás

2006.

disszertáció
Eitler Tamás A kései középangol kor szórendi variációjának néhány szociolektális, nyelvjárási és kommunikációs vonatkozása Angol nyelvészet Kniezsa Veronika 2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Érsok Nikoletta Ágnes Az internetes kommunikáció műfajai     2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Földváry Miklós István Rubrica Strigoniensis
A középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei
Ókortudomány 2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Gesztesi Enikő A görög történetírás fejlődése Akusilaostól Hekataioson át Hérodotosig
Ókortudomány Szepessy Tibor 2006 disszertáció
angol tézisek
Göde Andrea

A dunántúli népi cserépedények feliratainak szövegtani és stilisztikai vizsgálata

Magyar nyelvészet Tolcsvai Nagy Gábor 2006 disszertáció
H. Hegedűs Rita Az infinitívusz birtokos jelzői szerepe a magyarban
Magyar nelvészet Keszler Borbála 2006 disszertáció
Hattyár Helga A magyarországi siketek nyelvelsajátításának és nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata Magyar Nyelvtudomány Bartha Csilla   disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Huber Dániel

Velars and Processes: Their Treatment in Phonological Theory

Angol nyelvészet

Szigetvári Péter

2007.

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Imregh Mónika Plótinos hatása a XV. századi reneszánsz filozófusok: Marsilio Ficino és Pico della Mirandola műveiben
Ókortudomány Adamik Tamás
2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Itzés Máté Tanulmányok az augmentum használatáról a görög és az indo-iráni nyelvekben Ókortudomány Harmatta János
Tegyey Imre
2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Jobst Ágnes A pronominalizáció és a renominalizáció mint az énmegjelenítés és az ellenségkép megformálásának eszköze a SzabadNép vezércikkeiben (1946, 1950–1951)
Magyar nyelvészet Fehér Erzsébet 2006 disszertáció
magyar tézisek
Kalcsó Gyula A névszóinflexió nyelvi változói a magyar nyelvű nyomtatott írásbeliség első fél századában Magyar nyelvészet Zsilinszky Éva 2007 disszertáció
magyar tézisek
adattár

Kardos Orsolya Hedvig

Questioni teoriche e pratiche della selezione del lessico fondamentale per l’insegnamento dell’italiano

Romanisztika

 

2007

disszertáció
magyar tézisek
olasz tézisek
Kopeczky Rita

Műfordítás az ókorban. A latin műfordítás irányzatai és fejlődése az ókori Homéros-fordítások

Ókortudomány Bolonyai Gábor disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Kósa Gábor A manicheizmussal kapcsolatos kínai nyelvű szövegek terminológiai elemzése Sinológia Jana Benická 2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Kozsík Diana A szenci ö-ző nyelvjárás Magyar nyelvészet Kiss Jenő 2006 disszertáció
magyar tézisek

Kristó László

The restructuring of Early English morphology:
Theoretical foundations and some consequences

Angol nyelvészet

Nádasdy Tamás

2005.

disszertáció
angol tézisek
Krupp József Ovids Metamorphosen und die Frage der Ironie
Ókortudomány Déri Balázs
2008 disszertáció
Kutasi Zsuzsanna

A lóhoz kapcsolódó terminológia elemzése a középkori arab irodalomban

Arabisztika Iványi Tamás 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Mártonfi Attila

A magyar toldalékmorfémák rendszere

Magyar nyelvészet

Keszler Borbála

2006

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Medvigy Katalin Kárpátaljai ruszin irodalmi nyelvteremtő kísérletek (1917-2004) Szláv nyelvtudomány   2008 magyar tézisek
Menyhárt József Nyékvárkony nyelve Magyar nyelvtudomány Kiss Jenő   disszertáció
függelék
magyar tézisek
angol tézisek
Müller Márta Lexikalisch-semantische Merkmale der Mundartlichen Handwerk-Fachwortschätze in Pilisvörösvár/Werischwar Germanisztika Manherz Károly 2007 disszertáció
magyar tézisek
német tézisek
Nádrádiné Jurasek Ibolya XIX. századi úti beszámolók. Tóth Lőrinc és Petőfi Sándor műveinek összehasonlító szövegstilisztikai vizsgálata     2007 disszertáció
tézisek
Németh Renáta A XIX. századi nyelvbölcselet és a magyar nyelv szótárának etimológiai elvei Magyar nyelvtörténet Horváth Katalin 2007 disszertáció
Pelczer Katalin

Egy archaikus népi imafajta történeti szövegtani vizsgálata

Magyar nyelvtörténet   2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Pintér Tibor Dunaszerdahely nyelvi helyzete Kiss Jenő disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Pollmann Teréz Deiktikus nyelvi elemek fordítási problémái Romanisztika Albert Sándor 2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Presinszky Károly A nagyhindi magyar nyelvjárás és nyelvhasználat Magyar nyelvészet Kiss Jenő   disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Rácz Erika A Mura menti kaj horvát nyelv Szlavisztika     disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Romsits Mária, Dr. Kovács Antalné A felelet mint műfaj Magyar nelvészet Szathmári István   disszertáció
magyar tézisek
Salánki Zsuzsanna Az udmurt nyelv mai helyzete Uráli nyelvészet Rédei Károly 2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Salát Gergely Az ókori kínai Qin állam büntetőjogának rendszere Sinológia Hamar Imre 2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Schéder Veronika, Gerliczkiné A beszédmegértési és jegyzetelési nehézségek összefüggései fiatal felnőtteknél Magyar nyelvészet Gósy Mária 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Skaperné Embersics Erzsébet A Rába-vidéki szlovén nyelvjárás szóalkotása Szláv nyelvészet Gadányi Károly 2006 disszertáció
magyar tézisek
horvát tézisek
Solti István Die frühneuhochdeutsche geschriebene Sprache in Ungarn im 17. Jahrhundert auf Grund der normativen Grammatik von Justus Georg Schottelius und des Tagebuches von Johann Ferdinand Auer
Germanisztika Manherz Károly 2006 disszertáció
német tézisek
Somfai Kara Dávid A mongol és belső-ázsiai török népi hitvilág szókincsének összehasonlító elemzése Mongol nyelvtudomány Birtalan Ágnes   disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Szilágyiné Kósa Anikó Német személynevek a Balaton-felvidéken. Történeti személynévkutatás a barnagi és vöröstói németek körében Germanisztika Manherz Károly 2007 disszertáció
magyar tézisek
német tézisek
Török Tamás Ipoly mente helynevei Névtan Hajdú Mihály 2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Urkom, Alekszander A szerb és horvát helyesírás története, különös tekintettel a szerb írás és helyesírás problémájára, a hangsúlyos szavak megjelölésére és az [e] fonéma kettős létére Szláv nyelvészet Nyomárkay István 2005 disszertáció
magyar tézisek
Varasdi Károly A progresszíıvrőol és az imperfektívről Elméleti nyelvészet Kálmán László 2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Varga Éva Sprachspielerische Abweichungen in der Werbesprache Germanisztika Hessky Regina 2006 disszertáció
magyar tézisek
német tézisek
Viszket Anita Argumentumstruktúra és lexikon. A puszta NP grammatikai sajátosságai a magyarban és ezek következményei a predikátumok lexikonbeli argumentumstruktúrájára Elméleti nyelvészet Komlósy András 2006 disszertáció
magyar tézisek
Zsoldos Olga Adalékok A portugál, a spanyol és a magyar igerendszer egybevető vizsgálatához Romanisztika Giampaolo Salvi 2006 disszertáció
magyar tézisek